Web sisällön esitys

Uutiset

Asset julkaisija

Ohjeistus Werel Oy:n asiakkaille

Tämä tiedote koskee Werel Oy:n asiakkaita, joille Werel Oy on 8.3.2018 ilmoittanut, että sähköntoimitus päättyy heidän osaltaan 22.3.2018.

Energiavirasto kehottaa ilmoituksen saaneita asiakkaita tekemään uuden sähkönmyyntisopimuksen viipymättä valitsemansa sähkönmyyjän kanssa. Jos asiakas ei tee uutta sähkönmyyntisopimusta, hänen sähköntoimituksensa lähtökohtaisesti päättyy.

Sähkömarkkinalaissa on säädetty jakeluverkonhaltijalle velvollisuus ilmoittaa asiakkaalle keskeyttämisestä myyjästä johtuvasta syystä ennen sähkönjakelun keskeyttämistä. Lisäksi jakeluverkonhaltijan on huolehdittava siitä, että kuluttajalle toimitetaan sähköä vähintään kolmen viikon ajan ilmoituksen lähettämisestä.

 

Olen Werel Oy:n asiakas, mutta en ole saanut yritykseltä mitään ilmoitusta sopimuksen päättymisestä. Koskeeko tämä minua?

Ei koske. Jos saatte kuitenkin ilmoituksen jakeluverkonhaltijalta sähkönjakelun katkeamisesta, olkaa viipymättä yhteydessä Werel Oy:öön asian selvittämiseksi.

Olen saanut Werel Oy:ltä ilmoituksen, että sopimukseni päättyy 22.3.2018. Katkeaako minulta 23.3.2018 sähköt?

Eivät katkea. Jakeluverkonhaltijan on ilmoitettava asiakkaalle sähkönjakelun keskeyttämisestä ja sen syystä ennen keskeyttämistä.

Laissa on asetettu velvollisuus jakeluverkonhaltijalle huolehtia sähkön toimittamisesta kuluttaja-asiakkaille vähintään kolmen viikon ajan siitä, kun jakeluverkonhaltija on lähettänyt ilmoituksen kuluttaja-asiakkaalle sähkön jakelun keskeyttämisestä.

Jakeluverkonhaltijalla on oikeus keskeyttää sähkönjakelu asiakkaalle, mikäli kolmen viikon kuluessa jakeluverkonhaltijan ilmoituksen lähettämisestä kuluttaja-asiakas ei ole tehnyt uutta sähkönmyyntisopimusta jonkin sähkönmyyjän kanssa eikä uuden sähkönmyyjän toimitus ole alkanut. Jakeluverkonhaltijan vastuu on siis väliaikainen.

Siirrynkö automaattisesti jonkin sähkönmyyjän asiakkaaksi?

Ette siirry. Asiakkaan täytyy itse tehdä uusi sähkönmyyntisopimus jonkin sähkönmyyjän kanssa.

Tietoa eri sähkönmyyjien sähkötarjouksista on saatavilla mm. Energiaviraston ylläpitämästä www.sahkonhinta.fi -palvelusta.

Milloin uusi myyntisopimus pitää olla tehty?

Uusi myyntisopimus pitää olla tehty ennen kuin kolme viikkoa on kulunut siitä, kun jakeluverkonhaltija on lähettänyt ilmoituksen lähestyvästä keskeytyksestä. Lisäksi uuden toimituksen alkamisen järjestämiseksi tulisi uudelle myyjälle varata vähintään 14 päivän aika. Jotkut myyjät saattavat vaatia pidemmänkin ajan toimituksen aloittamiseen. Uusi sopimus pitäisi siis olla tehty viimeistään viikon kuluessa siitä, kun jakeluverkonhaltija on lähettänyt ilmoituksen lähestyvästä sähkönjakelun keskeytyksestä.

Esimerkki: Jakeluverkonhaltija lähetti kuluttajalle 14.3.2018 ilmoituksen jakelun keskeytymisestä 5.4.2018 alkaen. Tällöin asiakkaan pitää tehdä uusi sähkönmyyntisopimus viimeistään 21.3.2018, jotta uusi myyjä pystyy järjestämään sähköntoimituksen alkamaan 5.4.2018.

Miten kolmen viikon määräaika lasketaan: lasketaanko se siitä, kun sopimukseni Werel Oy:n kanssa on päättynyt vai siitä, kun jakeluverkonhaltija on lähettänyt ilmoituksen?

Määräaika alkaa silloin, kun jakeluverkonhaltija lähettää ilmoituksen keskeytyksestä asiakkaalle. Ratkaisevaa on ilmoituksen lähetyshetki eikä ilmoituksen vastaanotto.

En ole kuluttaja-asiakas, vaan yritys. Koskeeko kolmen viikon määräaika minua?

Laissa oleva jakeluverkonhaltijan velvollisuus huolehtia sähkön toimittamisesta kolmen viikon ajan koskee vain kuluttaja-asiakkaita.

Paljonko joudun maksamaan jakeluverkonhaltijalle siitä, että se toimittaa minulle sähköä väliaikaisesti? Vaikuttaako minun nyt päättyvä sopimukseni Werel Oy:n kanssa hintaan?

Asiakkaan on korvattava jakeluverkonhaltijalle sähköntoimituksesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Asiakkaalla ei ole oikeutta saada jakeluverkonhaltijalta sähköntoimitusta vastaavin ehdoin kuin Werel Oy:n kanssa oli sovittu, joten esimerkiksi asiakkaan sähköstä maksama hinta voi poiketa Werel Oy:n kanssa aikaisemmin sovitusta. Viime kädessä, jos loppukäyttäjä ja jakeluverkonhaltija eivät sovi korvauksesta, Energiavirasto määrää korvauksen suuruuden.

Mitä tapahtuu, jos en tee mitään?

Jakeluverkonhaltijan velvollisuus huolehtia sähkön toimittamisesta kuluttajalle päättyy kolmen viikon kuluttua siitä, kun jakeluverkonhaltijan lähetti ilmoituksen sähkön jakelun keskeyttämisestä. Verkonhaltijalla on oikeus katkaista asiakkaan sähköt, mikäli asiakas ei ole tähän mennessä tehnyt uutta sähkönmyyntisopimusta jonkin sähkönmyyjän kanssa eikä uuden sähkönmyyjän toimitus ole siihen mennessä alkanut. Sähkön toimituksen jatkuminen ja keskeytyksen välttäminen edellyttävät asiakkaan omia toimenpiteitä.

Werel Oy:n on lisäksi toimitettava kuluttajalle loppulasku kuuden viikon kuluessa toimituksen päättymisestä.

Haluan reklamoida ja esittää korvausvaatimuksen Werel Oy:lle sopimuksen päättämisestä. Olen mm. maksanut sähköstä ennakkoon sekä haluan korvausta määräaikaisen sopimuksen päättämisestä kesken sopimuskauden. Miten toimin?

Reklamoinnin ja sopimukseen perustuvien vaatimusten osalta toimitaan kuten minkä tahansa yritykseen kohdistuvan vaatimuksen osalta. Ensisijaisesti on suositeltavaa olla yhteydessä Werel Oy:öön ja esittää vaatimuksensa yritykselle suoraan. Jos ette pääse tyydyttävään ratkaisuun yrityksen kanssa, kuluttajia asiassa neuvoo ja antaa ohjeistusta kuluttajaneuvonta (p. 029 553 6901; https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta). Tarvittaessa Kuluttajaneuvonta ohjaa kuluttajan tekemään valituksen kuluttajariitalautakuntaan. Viime kädessä korvausvaatimukset ratkaisee toimivaltainen käräjäoikeus.

Energiavirastolla ei sen sijaan ole toimivaltaa tutkia yksittäiseen sopimussuhteeseen perustuvia vaatimuksia. Energiavirasto valvoo tässä asiassa ensisijaisesti jakeluverkonhaltijoiden toimintaa.

 

Lisätiedot: johtaja Antti Paananen, puh 029 5050 013, johtava asiantuntija Anu Värilä, puh. 029 5050 112 ja lakimies Patrick Malén, puh 029 5050 126.


Web sisällön esitys