Meneillään olevat lausuntopyynnöt ja kuulemiset

 

Lausuntopyyntö Energiateollisuus ry:n suosittelemista suurjännitteisen jakeluverkon verkkopalvelu- ja liittymisehdoista

 

Sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain (590/2013, valvontalaki) 10 §:n 1 momentin mukaan Energiaviraston tulee päätöksellään vahvistaa verkonhaltijan noudatettavaksi siirto- ja liittämispalvelujen ehdot ennen niiden käyttöönottoa. Lain esitöiden (HE 20/2013 vp) mukaan Energiavirasto on velvollinen huolehtimaan siitä, että vahvistuspäätös täyttää säännösten asettamat vaatimukset.

Energiateollisuus ry on päivittämässä suosituksiaan suurjännitteisien jakeluverkon verkkopalveluehdoiksi (SJVPE 2019) sekä liittymisehdoiksi (SJLE 2019). Viimeisimmät Energiateollisuus ry:n suosittelemat ja Energiaviraston usealle toimijalle vahvistamat suurjännitteisen jakeluverkon verkkopalvelu- ja liittymisehdot ovat SJVPE 2016 ja SJLE 2016.

Energiavirasto on arvioinut Energiateollisuus ry:n ehtoluonnoksia ja niihin on tehty viraston esittämät muutokset. Energiavirasto varaa vielä alan toimijoille mahdollisuuden antaa lausunto luonnoksista Energiateollisuus ry:n suosittelemiksi suurjännitteisen jakeluverkon verkkopalvelu- ja liittymisehdoiksi.

Lausunto pyydetään toimittamaan Energiavirastoon 25.1.2019 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@energiavirasto.fi sekä kopiona heikki.vestman@energiavirasto.fi ja natalia.budden@energiavirasto.fi. Lausunnon voi toimittaa myös postitse osoitteeseen Energiavirasto, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki.

Energiavirastossa asiaa käsittelee SJVPE:n osalta lakimies Heikki Vestman (puh. 029 5050 029) ja SJLE:n osalta lakimies Natalia Buddén (puh. 029 5050 102).

 

Energiateollisuus ry:n suosittelemat suurjännitteisen jakeluverkon verkkopalveluehdot 2019, luonnos

Energiateollisuus ry:n suosittelemat suurjännitteisen jakeluverkon liittymisehdot 2019, luonnos

 

 

Kuuleminen koskien Manga LNG Oy:n Tornion LNG-terminaalin palvelujen ehtoja ja palvelujen hinnoittelua koskevia menetelmiä

 

Sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain (590/2013) 10 §:n mukaan Energiaviraston tulee päätöksellään vahvistaa nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksen haltijan noudatettaviksi palvelujen ehdot ja palvelujen hinnoittelua koskevat menetelmät ennen niiden käyttöönottamista.

Energiavirasto vahvistaa ehdot, edellytykset ja tariffit, jotka koskevat oikeutta käyttää nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteistoja.

Vahvistuspäätös, jota sovelletaan nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksen haltijan ehtoihin, edellytyksiin ja tariffeihin, on voimassa Energiaviraston määrittämän enintään kahden vuoden pituisen määräajan.

Energiavirasto varaa asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden esittää näkemyksiä koskien palvelujen ehtoja ja palvelujen hinnoittelua koskevia menetelmiä ennen niiden käyttöönottamista.

Lausunnot on toimitettava Energiavirastoon viimeistään tiistaina 15.1.2019 sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo(at)energiavirasto.fi.

Manga Terminal Oy:n Tornion LNG-terminaalin kaupalliset säännöt


Lisätiedot: Laskentatoimen asiantuntija Heikki Mannermaa, puh 029 5050 032.

 

 

Sulkeutuneet lausuntopyynnöt

 

Lausuntopyyntö Fingrid Oyj:n käyttötoiminnan tiedonvaihdon laajuus -asiakirjasta (päättynyt 18.12.2018)

Lausuntopyyntö liittymien hinnoittelumenetelmistä (päättynyt 14.12.2018)

Lausuntopyyntö Fingrid Oyj:n kulutuksen järjestelmäteknisistä vaatimuksista (päättynyt 31.10.2018)

Lausuntopyyntö koskien siirtopalvelun ehtoja Venäjän 400 kV rajayhteyksillä (päättynyt 25.10.2018)

Lausuntopyyntö Fingrid Oy:n ehdot ja edellytykset reservipalvelujen tarjoajille ja tasevastaaville sekä epätasapainon netotusprosessin eurooppalaisen kauppapaikan täytäntöönpanoa koskevista ehdoista (päättynyt 30.8.2018)

Kuuleminen Fingrid Oyj:n järjestelmäteknisistä vaatimuksista (päättynyt 29.6.2018)

Kuuleminen taajuudensäätöblokkien määrittelyä koskevasta ehdotuksesta (päättynyt 30.5.2018)