Begäran om utlåtande 

 

Begäran om utlåtande gällande Finsk Energiindustri rf:s rekommenderade nättjänst- och anslutningsvillkor för högspänningsdistributionsnät


Med stöd av 10 § 1 mom. i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden (590/2013, tillsynslagen) ska Energimyndigheten genom ett beslut fastställa villkoren för nätinnehavarens överförings- och anslutningstjänster innan dessa införs. Enligt förarbetet (RP 20/2013 rd) är Energimyndigheten skyldig att sörja för att beslutet om fastställande uppfyller kraven i bestämmelserna.

Finsk Energiindustri rf ska uppdatera sina rekommendationer av nättjänstvillkor (SJVPE 2019) och anslutningsvillkor (SJLE 2019) för högspänningsdistributionsnät. De senaste nättjänst- och anslutningsvillkoren för högspänningsdistributionsnät som rekommenderas av Finsk Energiindustri rf och har fastställts av Energimyndigheten för flera aktörer är SJVPE 2016 och SJLE 2016.

Energimyndigheten har bedömt Finsk Energiindustri rf:s utkast av villkor och dessa innefattar ändringar som myndigheten har föreslagit. Nu ger Energimyndigheten branschaktörer en möjlighet att ge sitt utlåtande om utkasten av nättjänst- och anslutningsvillkor för högspänningsdistributionsnät som rekommenderas av Finsk Energiindustri rf.

Utlåtandet lämnas in per e-post till Energimyndigheten senast 25.1 2019 på kirjaamo@energiavirasto.fi samt som kopia till heikki.vestman@energiavirasto.fi och natalia.budden@energiavirasto.fi. Utlåtandet kan även lämnas in per brev på adressen Energimyndigheten, Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors.

Vid Energimyndigheten behandlas ärendet för SJVPE:s del av jurist Heikki Vestman (tfn 029 5050 029) och för SJLE:s del av jurist Natalia Buddén (tfn 029 5050 102).


Energiateollisuus ry:n suosittelemat suurjännitteisen jakeluverkon verkkopalveluehdot 2019, luonnos

Energiateollisuus ry:n suosittelemat suurjännitteisen jakeluverkon liittymisehdot 2019, luonnos

 

Kaikki lausuntopyynnöt suomeksi