Visa artiklar

Lagarna och författningarna

Här finns de viktigaste lagar och författningar på el- och naturgasmarknader.

 

Lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden (590/2013) tillämpas på skötseln av de tillsyns- och kontrolluppgifter som hör till Energimyndigheten.

I Lagen om tillståndsförfarandet för energiprojekt av gemensamt intresse inom Europeiska unionen (684/2014) finns riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer.

I Energieffektivitetslag (1429/2014) föreskrivs bland annat om energimarknadsföretagens skyldighet att verka för en effektiv och sparsam användning av energi i kundernas verksamhet.

El

Syftet med Elmarknadslagen (588/2013) är att säkerställa förutsättningar för att den nationella och regionala elmarknaden och Europeiska unionens inre elmarknad ska fungera effektivt, säkert och miljömässigt hållbart, så att slutförbrukarna kan garanteras en god elleveranssäkerhet, konkurrenskraftiga elpriser och skäliga principer för tjänsterna. Statsrådet har föreskrivit Förordning om elmarknaden (65/2009) och Förordning om utredning och mätning av elleveranser (66/2009).

Lagen om en effektreserv som säkerställer balansen mellan elproduktion och elförbrukning (117/2011) syfte är att trygga elleveranssäkerheten genom att skapa förutsättningar för upprätthållande av en effektreserv som säkerställer balansen mellan elproduktion och elförbrukning i det finska elsystemet.

I Lagen om certifiering och angivande av elens ursprung (1129/2003) finns bestämmelser om certifiering av ursprunget för den el som produceras med hjälp av förnybara energikällor och högeffektiv kraftvärme samt om angivande av elens ursprung. Statrådet har föreskrivit Förordning om certifiering av elens ursprung (417/2013).

Syftet med Lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällör (1396/2010) är att främja produktionen av el från förnybara energikällor, öka konkurrenskraften för dessa energikällor, diversifiera elproduktionen och förbättra självförsörjningsgraden av el.

Arbets- och näringsministeriets förordning om informationsutbytet i anslutning till utredningen av elleveranser (809/2008) tillämpas på uppfyllande av balansansvaret samt på informationsutbytet i samband med balansavräkning mellan parterna på elmarknaden.

Naturgas

Syftet med Naturgasmarknadslagen (508/2000) är att säkerställa förutsättningarna för en effektiv naturgasmarknad så att tillgången på naturgas till ett skäligt pris och med tillräckligt god kvalitet kan tryggas. Statrådet har föreskrivit Förordning om naturgasmarknaden (622/2000).