Todentaminen

 

Päästökauppa

Päästökauppalain mukaan lain soveltamisalaan kuuluvien toiminnanharjoittajien on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä, toimitettava Energiavirastolle tyydyttäväksi todennettu päästöselvitys edellisen kalenterivuoden hiilidioksidipäästöistä.

Toiminnanharjoittajan on käytettävä päästöselvityksen todentamisessa Suomessa päästökauppalain nojalla hyväksyttyä todentajaa. Todentamisen kohteena ovat tarkkailujärjestelmän luotettavuus, uskottavuus ja tarkkuus sekä ilmoitetut päästöluvut ja - tiedot.

Päästökauppakaudelle 2013-2020 on julkaistu komission asetus (EU) N:o 600/2012, joka säätelee todentamistoimintaa. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö on antanut asetuksen päästökaupan todentajien hyväksymisestä ja todentamistehtävän suorittamisesta päästökauppakaudella 2013–2020 (667/2013), joka tuli voimaan 1.10.2013.

Todentamisen aikataulu

 • Kalenterivuosittain
 • Edellisen vuoden päästöselvitys todennetaan tammi-, helmi- ja maaliskuun aikana.
 • Todennettu päästöselvitys ja todentamisraportti on palautettava Energiavirastoon 31.3. mennessä.
 • Todennettua päästömäärää vastaava luku on kirjattava päästökaupparekisteriin ja hyväksyttävä päästökaupparekisterissä 31.3. mennessä. Toiminnanharjoittaja kirjaa itse todennetun päästöluvun päästökaupparekisteriin ja todentaja hyväksyy luvun.
 • Päästöoikeuksien palauttaminen päästökaupparekisterissä 30.4. mennessä.

Todentajaksi hakeminen

Päästökauppalain soveltamisalaan kuuluvat todentajat hyväksyy Energiavirasto. Todentajan pätevyyden arvioinnista vastaa FINAS, joka toimii lain vaatimana ulkopuolisena arvioijana.

Todentajaksi hakevia pyydetään ottamaan yhteyttä Energiavirastoon (paastolupa(at)energiavirasto.fi).

Todentamisraportti

Todentajan on annettava toiminnanharjoittajalle todentamisen kohteesta kirjallinen raportti, jossa todetaan, onko päästöselvitys tyydyttävä. Raportista on käytävä ilmi mm. tieto todennetuista kokonaispäästöjen määrästä sekä tieto päästöselvityksen vahvistamisesta.

Todentaja antaa raporttinsa päästökaupan sähköisessä asiointijärjestelmässä FINETSissä.

Ohjeistus

Päästökauppakauden 2013-2020 todentamiseen liittyvää ohjeistusta löytyy komission Internet-sivuilta:
EU-ohjeistusta

Lisätiedot:

 

Uusiutuvan sähkön tuotantotuki

Todentajan varmennusta tarvitaan hyväksymis- ja maksatushakemuksen yhteydessä. Hyväksymishakemuksen tiedoista todentaja varmentaa voimalaitoksen vuosituotantoarvion lisäksi, sen täyttääkö voimalaitos tuotantotukilaissa säädetyt edellytykset. Maksatushakemuksen yhteydessä todentajan tehtävänä on varmentaa voimalaitoksen tuotantoselvitys tukeen oikeuttavan sähkön määrästä. Todentaja varmentaa myös ennen ensimmäisen maksatushakemuksen jättämistä, vastaako sähkön tuottajan käytännössä soveltama seurantajärjestelmä hyväksymispäätöksen yhteydessä hyväksyttyä seurantasuunnitelmaa.
 

Muut laissa määritetyt todentajan velvollisuudet:

 • Toimialan säännösten ja standardien kehittymisen seuraaminen
 • Yhteistyö toimialan muiden todentajien kanssa
 • Todentajaa koskevista muutoksista ilmoittaminen Energiavirastolle
 • Vuosittainen raportointi toiminnasta ja tuloksista Energiavirastolle

Todentajaksi hakeutuminen

SATU-järjestelmässä asioiminen edellyttää, että:

 1. todentajayhtiö nimeää yhden tai useamman edustajansa järjestelmän käyttäjäksi. Tämä tapahtuu täyttämällä Todentajan valtakirjalomake ja postittamalla se Energiavirastolle. Valtakirjalomakkeita toimitetaan Energiavirastolle yksi kutakin valtuutettavaa henkilöä kohti.
 2. todentajayhtiö lähettää postitse Energiavirastolle täytetyn Todentajan perustietolomakkeen. Todentajan perustietolomakkeita toimitetaan kunkin yhtiön osalta yksi kappale.


Yhtiöjärjestyksessä määrätyn nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön on allekirjoitettava todentajan perustietolomake ja valtakirjat (esimerkiksi toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsen tai muu yhtiöjärjestyksen mukaan nimenkirjoitusoikeutettu). Lomakkeet toimitetaan postitse Energiavirastoon osoitteella: Lintulahdenkuja 4, Tuotantotuki, 00530 Helsinki.

Todentajien väliaikaisen pätevyyden osoittaminen -liite toimitetaan Energiavirastolle SATU-järjestelmän kautta todentajien hyväksymishakemuksen yhteydessä ja se liitetään hakemuksen kohtaan "Pätevyyden osoittaminen väliaikaisesti".

Energiavirasto luo jokaiselle todentajalle järjestelmään oman pääsivunsa, joiden kautta asiointi tapahtuu. Todentajien pääsivuja luodaan sitä mukaa, kuin Energiavirasto saa kutakin todentajaa koskevat valtakirja- ja perustietolomakkeet haltuunsa.

SATU lähettää asiasta todentajan yhteyshenkilölle sähköpostin, kun Energiavirasto on luonut todentajalle oman pääsivun.

Tilapäinen hyväksyminen todentajaksi

Energiavirasto voi antaa niin sanotun tilapäisen hyväksynnän todentajan hakemuksesta. Todentaja voi hakea sähköisesti tilapäistä hyväksyntää SATU-järjestelmän kautta todentajan hyväksymishakemuksella.

Energiavirasto ei tee hallinnollista päätöstä tilapäisen hyväksynnän osalta. Tilapäinen hyväksyntä annetaan ilmoituksella ja lisäämällä merkintä sekä Energiaviraston kotisivuille että SATU-järjestelmään. Tilapäinen hyväksyntä on voimassa määräajan. Sähkön tuottajat voivat valita käyttämänsä todentajan SATU-järjestelmässä hakemuksien yhteydessä olevasta todentajalistasta.

Varmennustoiminta, jonka tilapäinen hyväksyminen mahdollistaa, tapahtuu todentajan omalla riskillä ja vastuulla. Maksatushakemuksiin liittyviä tuotantoselvityksiä ei ole mahdollista varmentaa tilapäisellä hyväksynnällä.

Käytännössä todentaja voi saada tilapäisen hyväksynnän, jos todentajalla on:

* Pätevyys/ammattitaito polttoaine-energian määrityksiin
- Akkreditoitu todentaja päästökaupassa tai muu vastaava pätevyys

* Pätevyys/ammattitaito sähköenergian määrityksiin
- Akkreditointi tai muu vastaava pätevyys mittauksiin

* Pätevyys/ammattitaito lämpöenergian määrityksiin
- Hyötysuhteen määritys - akkreditointi tai muu vastaava pätevyys mittauksiin

Todentajan pätevyysalue määritetään energialähteiden ja niihin liittyvien voimalaitostyyppien erityisten edellytysten mukaan.

Pätevyysalueita ovat:

 1. tuulivirtaus
 2. vesivirtaus
 3. biokaasu
 4. metsähake
 5. puupolttoaine

Lisätiedot:

 

Kestävyyskriteerit

Suomen kansallisessa järjestelmässä keskeisessä roolissa ovat myös todentajat. Todentajan lain mukaisiin tehtäviin kuuluvat mm. toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän tarkastaminen ennen hyväksymishakemusta ja aina muutosten yhteydessä. Lisäksi todentajan tehtäviin kuuluu kestävyysjärjestelmän noudattamisen tarkastaminen hyväksymispäätöksen mukaisesti. Energiavirasto toimii biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaan todentajat hyväksyvänä ja niitä valvovana viranomaisena.

Biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaan todentajan tulee olla yhteisö tai säätiö taikka tällaisen osa. Todentajan tulee olla riippumaton laissa tarkoitettuihin todentajan tehtäviin nähden. Todentajalla tulee olla myös riittävästi ammattitaitoista, riippumatonta henkilöstöä ja toiminnan edellyttämät laitteet, välineet ja järjestelmät. Lisäksi todentajalla tulee olla toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävä vastuuvakuutus tai muu vastaava riittäväksi katsottu järjestely. Energiavirasto hyväksyy todentajan, mikäli edellä mainittujen vaatimusten täyttyminen on todettu FINASin akkreditointimenettelyssä.

Mikäli todentajalla ei ole ollut mahdollisuutta saada FINASin akkreditointia, Energiavirasto voi hyväksyä todentajan määräajaksi. Määräajan sisällä todentajan tulee hankkia itselleen näyttöä lain mukaisista todentamistehtävistä ja akkreditoitua FINASin säännösten mukaisesti.

Todentajaksi hakeutuvan toimijan tulee ensin olla yhteydessä Energiavirastoon hakemusprosessin aloittamiseksi.

Lisätiedot:

 

Alkuperätakuu

Alkuperätakuita voidaan myöntää uusiutuvalla energialla tuotetulle sähkölle, jos sähkön tuotantotapa ja energialähteet on varmennettu lain mukaisesti. Lain mukaisia varmennustapoja ovat:

 1. Arviointilaitoksen suorittama todennus
 2. EECS-todentaminen
 3. Syöttötariffin hyväksymispäätös

Energiavirasto hyväksyy sähkön alkuperätakuulain mukaiset arviointilaitokset. Arviointilaitoksen tehtävänä on todentaa voimalaitokset, ennen kuin voimalaitoksen tuottamalle sähkölle voidaan myöntää alkuperätakuita. Arviointilaitos todentaa voimalaitoksen tuotantotavan ja sen käyttämät energialähteet.

Lisätiedot: