Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

Energiavirasto alkaa selvittää ns. varttitaseen käyttöönottoaikataulua

Energiavirasto alkaa selvittää 15 minuutin taseselvitysjaksoon eli ns. varttitaseeseen siirtymisen aikatauluun vaikuttavia asioita. Selvityksen perusteella Energiavirasto tulee linjaamaan, onko Suomessa olemassa EU:n lainsäädännön mukaisia perusteita myöntää kansallista pidennystä eurooppalaisissa tasehallinnan suuntaviivoissa asetettuun varttitaseeseen siirtymisen aikatauluun.

Energiavirasto ottaa sidosryhmät aktiivisesti mukaan selvityksen tekemiseen. Virasto esimerkiksi järjestää sidosryhmäkuulemisen alkuvuonna 2018, jonka perusteella tehdään päätös jatkoselvityksestä. Energiaviraston tavoitteena on tehdä linjaus varttitaseeseen siirtymisen aikataulusta vuoden 2018 aikana.

Sähköjärjestelmän tasehallinnan suuntaviivoista annetun Euroopan komission asetuksen (2017/2195) mukaan Euroopan unionissa on sähkömarkkinoilla otettava käyttöön 15 minuutin taseselvitysjakso viimeistään kolmen vuoden kuluttua asetuksen voimaantulosta eli 18.12.2020 mennessä.

Suuntaviivojen mukaan synkronialueen kantaverkonhaltijat voivat yhdessä tai kansallisesti hakea alueen sääntelyviranomaisilta poikkeusta siirtymäaikatauluun. Pohjoismaiset kantaverkonhaltijat ovat ilmoittaneet, että ne kannattavat siirtymistä 15 minuutin taseselvitysjaksoon Pohjoismaissa vuoden 2020 aikana. Siten ne eivät Energiaviraston saaman tiedon mukaan ole hakemassa poikkeusta suuntaviivoissa määriteltyyn siirtymäaikatauluun.

Sääntelyviranomaiset voivat myös oma-aloitteisesti päättää poikkeuksesta siirtymäaikatauluun yhdessä alueellisesti tai yksittäin kansallisesti.

Tasehallinnan suuntaviivoissa on määritelty, mitä asioita sääntelyviranomaisen on arvioitava harkitessaan mahdollista pidennystä 15 minuutin taseselvitysjaksoon siirtymiselle. Energiaviraston selvityksessä tarkasteltavia asioita ovat mm. 15 minuutin taseselvitysjakson käyttöönottoon mahdollisesti liittyvät vaikeudet, siitä johtuvat riskit ja vaikutukset sähköjärjestelmän käyttövarmuuteen sekä mahdollisen siirtymäajan pidennyksen vaikutukset markkinoihin (etenkin kysyntäjoustoa ja uusiutuvia energialähteitä koskien), yleiseen tehokkuuteen, sähkömarkkinoiden kilpailutilanteeseen ja Euroopan markkinaintegraatioon. Poikkeusta varttitaseeseen siirtymiseksi ei kuitenkaan voida myöntää pidemmälle kuin 1.1.2025 saakka.

Lisätiedot: yli-insinööri Ville Väre, puh 029 5050 092 ja johtaja Antti Paananen, puh 029 5050 013.


Web Content Display