Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

Energiaviraston aloite kantaverkon määritelmän ja nimeämisen kehittämiseksi

Energiavirasto on tehnyt 26.1.2017 työ- ja elinkeinoministeriölle lakialoitteen sähkömarkkinalain 31 § mukaisen kantaverkon määritelmän ja nimeämisen kehittämiseksi.

Kantaverkonhaltija Fingrid Oyj antoi 30.3.2015 ensimmäisen kantaverkon nimeämispäätöksen koskien vuosia 2016-2019. Osin kantaverkon määritelmän ja nimeämisprosessin tulkinnanvaraisuuden vuoksi useat kantaverkonhaltijan asiakkaat tekivät nimeämispäätöksestä tutkintapyynnön Energiavirastolle, joka edelleen vaati päätöksillään Fingrid Oyj:tä muuttamaan nimeämispäätöstään.

Fingrid Oyj valitti asiasta markkinaoikeuteen, joka kumosi 16.6.2016 päätöksellään (MAO 2015/498-499 ja 2015/505) Energiaviraston päätökset. Markkinaoikeus katsoi, että kantaverkonhaltijan velvollisuus nimetä verkon osia kantaverkkoon kuuluvaksi ulottui ainoastaan Fingrid Oyj:n omistuksessa oleviin verkon osiin. Markkinaoikeus ei kuitenkaan ottanut kantaa tulkinnanvaraisiin asiakysymyksiin kuten siihen täyttävätkö tietyt muiden verkonhaltijoiden omistamat verkon osat kantaverkon määritelmän.

Energiavirasto ilmaisee huolensa, mahdollistaako markkinaoikeuden ratkaisu ja sähkömarkkinalain 31 § käytännössä toteuttamiskelpoisista vaihtoehdoista laajimman mahdollisen kantaverkon, kuten lainsäätäjä on todennut nimenomaiseksi lain tavoitteeksi. Käytännössä muiden verkonhaltijoiden kuin Fingrid Oyj:n omistamien verkonosien nimeäminen kantaverkoksi muuttuu markkinaoikeuden ratkaisun johdosta erittäin vaikeaksi. Kantaverkon laajentuminen ja sen kehittyminen jakeluverkon rajapinnalla jää käytännössä Fingrid Oyj:n määritettäväksi.

Edellä mainituista syistä Energiavirasto esittää aloitteessaan työ- ja elinkeinoministeriölle, että kantaverkon määritelmää ja nimeämistä kehitetään sähkömarkkinalakia muuttamalla:

1)      Sähkömarkkinalain mukaista kantaverkon määritelmää täsmennetään joko siten, että

a.      kaikki nimellisjännitteeltään yli 110 kV verkonosat, lukuun ottamatta sähkömarkkinalain (588/2013) 3 §:n mukaisia liittymisjohtoja, kuuluvat kantaverkkoon; tai

b.      suurjännitteistä jakeluverkkoa ovat myös paikalliset ja alueelliset nimellisjännitteeltään yli 110 kV verkonosat.

2)      Sähkömarkkinalakia täsmennetään siten, että myös säteittäisen yksittäisen nimellisjännitteeltään yli 110 kilovoltin yhteyden, joka kuuluu kantaverkon kehittämisvelvollisuuden piiriin, tulee täyttää kantaverkonhaltijan kannalta kantaverkon käyttövarmuuskriteerin.

3)      Sähkömarkkinalain mukaista kantaverkon nimeämismenettelyä muutetaan siten, että järjestelmävastaava kantaverkonhaltija tekee Energiavirastolle esityksen kantaverkon nimeämispäätöksestä, joka kattaa kaikki Manner-Suomessa sijaitsevat kantaverkon määritelmän täyttävät verkonosat niiden omistussuhteista riippumatta. Energiavirasto vahvistaa järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan esityksen nimeämispäätöksellään. Energiavirasto ei ole sidottu järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan esitykseen.

Energiaviraston aloite

Lisätiedot: johtaja Veli-Pekka Saajo, puh 020 5050 023.


Web Content Display