Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

Energiaviraston selvitys älyverkkotyöryhmälle paikallisten energiayhteisöjen oikeudellisista edellytyksistä

Energiavirasto on laatinut työ- ja elinkeinoministeriön perustamalle älyverkkotyöryhmälle selvityksen paikallisten energiayhteisöjen oikeudellisista edellytyksistä voimassa olevan verkkosääntelyn kannalta. Paikallisella energiayhteisöllä tarkoitetaan yhteisöä, joka harjoittaa hajautettua sähkön tuotantoa ja jakeluverkonhaltijan, toimittajan tai yhteenliittymän toimintaa paikallisella tasolla.

Virasto on tarkastellut asiaa erityisesti kiinteistön rajat ylittävän sähkönjakelun ja -toimituksen ja jakeluverkon rakentamisen luvanvaraisuuden sekä verkkoon pääsyn vaatimusten kannalta.

Selvityksen mukaan sähkömarkkinalain voimassa olevia liittymisjohtoja koskevia säännöksiä on mahdollista tulkita siten, että voimalaitoksen liittymisjohto voidaan rakentaa sähkönkäyttöpaikan kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäiseen sähköverkkoon ilman, että toiminta muuttuu luvanvaraiseksi sähköverkkotoiminnaksi. Myös sähkönkäyttöpaikka tulisi voida tämän tulkinnan mukaisesti liittää liittymisjohdolla voimalaitoksen verkkoon suoraa sähköntoimitusta varten. Alle 110 kV liittymisjohdon rakentaminen vaatii kuitenkin tässä tilanteessa voimassa olevan lain kannalta jakeluverkonhaltijan suostumuksen.

Virasto on edelleen esittänyt, että omaksumalla sähköntuotannon ja sähkönkäyttöpaikan välistä erillistä linjaa koskevan erityissääntelyn sähkömarkkinalakiin olisi mahdollista keventää paikallisiin energiayhteisöihin kohdistuvaa verkkosääntelyä nykyisen sähkömarkkinadirektiivin kannalta. Erillisiä linjoja koskevan sääntelyn omaksuminen laajimmillaan voi kuitenkin mahdollisesti aiheuttaa niin sanotun vapaa matkustaja -ongelman; erillistä linjaa hyödyntävien paikallisten energiayhteisöjen vaikutusta etäisyysriippumattomaan hinnoitteluun sekä erityisesti harvaan asuttujen alueiden siirtohinnoittelun tasoon tulisi siten arvioida.

Virasto toteaa selvityksessä myös, että verkonhaltijan yleisten velvoitteiden ulkopuolelle jääviin erillisiin linjoihin ja liittymisjohtoihin ei sovellettaisi verkon kehittämisvelvollisuutta. Näin ollen näiden johtojen tekniset ratkaisut ja toiminta jäisivät niitä operoivan elinkeinonharjoittajan omien ratkaisujen varaan. Laajamittaisena tämä voi olla sähköjärjestelmän toimintavarmuuden kannalta ongelmallista.

Energiayhteisöjen oikeudelliset edellytykset EU:n ja kansallisen verkkosääntelyn kannalta


Lisätiedot:
Lakimies Heikki Vestman, puh. 029 5050 029
Johtaja Veli-Pekka Saajo, puh. 029 5050 023


Web Content Display