Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

Sähkön toimitusvarmuus Suomessa ennallaan - Ilman merkittäviä häiriöitä sähköteho riittää kireilläkin pakkasilla

Sähkön huippukulutusennuste on edellisen talven tasolla, eikä tuotantokapasiteetissa ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuonna 2018. Sähkön tuotanto- ja tuontikapasiteetit riittävät kattamaan huippukulutuksen tulevana talvena, ellei merkittäviä häiriöitä tapahdu. Tulevaisuudessa toimitusvarmuuden ylläpitäminen on kuitenkin haastavaa vaihtelevan ja heikosti säädettävän tuotantokapasiteetin lisääntyessä. Uudet älykkäät ratkaisut voivat auttaa tässä haasteessa.

Energiavirasto arvioi, että sähköteho riittää Suomessa myös tulevan talven huippukulutuksen aikana kireilläkin pakkasilla, ellei merkittäviä häiriöitä sähkön tuotantokapasiteetissa tai siirtoyhteyksissä naapurimaihin tapahdu. Marginaalit eivät kuitenkaan ole suuria. Tehovaje on mahdollinen, jos samanaikaisesti tapahtuu useampia vikoja sähkön tuotantokapasiteetissa tai siirtoyhteyksissä. Mahdollinen sähkötehon hetkellisestä riittämättömyydestä johtuva tilanne on kuitenkin hallittavissa. Tulevina vuosina haasteita toimitusvarmuuden ylläpitoon tuovat muun muassa sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitosten mahdollinen väheneminen ja heikosti säädettävän kapasiteetin lisääntyminen.

Sähkön kysynnän ja tarjonnan tasapainoa turvaavat tehoreservilaitokset, yhteensä 729 megawattia, ovat talvikauden käynnistysvalmiudessa 1.12.2018–28.2.2019. Tällöin ne ovat tarvittaessa käytettävissä 12 tunnin kuluessa pyynnöstä. Tehoreservilaitokset eivät ole markkinoiden käytössä, vaan ne käynnistetään vain, jos sähkötehon riittävyydestä on pulaa.

Kulutushuipuissa tarvitaan tuontia

Kulutushuipun aikaan kotimainen sähköntuotantokapasiteetti ei riitä kattamaan kysyntää, vaan sähköä tuodaan myös naapurimaista. Kylmänä talvipäivänä sähkön kulutushuipuksi on arvioitu noin 15 200 MW. Energiavirasto on arvioinut, että kulutushuipun aikana kotimaista tuotantokapasiteettia on käytettävissä noin 12 000 MW.

Kulutushuipun aikaan tuontia tarvitaan noin 3 200 MW. Kaupallisista syistä huippukulutuksen aikana kaikki kotimainen tuotantokapasiteetti ei välttämättä ole käytössä ja tuontia voi olla yli 3 200 MW. Sähköntuontikapasiteettia naapurimaista Suomeen on yhteensä noin 5 100 MW. Alla olevassa taulukossa on esitetty kylmän talvipäivän arvioitu tehotase Suomessa. Luvut eivät sisällä Fingridin järjestelmäreservejä.

 

Kylmä talvipäivä
(kerran 10 vuodessa):

 

Tuotantokapasiteetti (markkinaehtoinen)

11 300 MW

Tehoreservi

729 MW

Kulutus

15 200 MW

Suomen tehotase ilman tuontia

-3 170 MW

Tuontikapasiteetti muista maista

5 100 MW

 

Tuotantokapasiteetissa ei merkittäviä muutoksia

Vuoden 2018 aikana muutokset sähkön tuotantokapasiteetissa ovat olleet lähinnä yksittäisten voimalaitosten pieniä tehonkorotuksia. Uutta voimalaitoskapasiteettia ei ole valmistunut lainkaan, eikä Energiavirastolle ole ilmoitettu uusien laitosten käyttöönotosta loppuvuodelle 2018. Arvio huippukulutuksen aikana käytettävissä olevasta sähkön tuotantokapasiteetista on näin ollen edellisen talven tasolla.

Oheisessa kuvassa on esitetty arvioitu Suomen kulutushuipun aikainen sähköntuotantokapasiteetti tuotantomuodoittain talvikaudella 2018–2019. Tuulivoiman osalta laskennassa on käytetty 6 % käytettävyyttä.
 

 

Maakaasun tuonti kattaa kulutuksen

Tulevana talvena maakaasun tuonnin odotetaan kattavan kulutuksen. Suomen maakaasun hankinta perustuu Venäjältä tuotavaan maakaasuun. Suomella on kaksi rinnakkaista putkiyhteyttä Venäjälle, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on noin 9 000 MWh/h. Siirtokapasiteetin odotetaan kattavan maakaasun kysynnän. Maakaasuputkistossa ei ole ennalta suunniteltuja rajoituksia kaasun tuonnille talvikaudella 2018–2019.

Kertomus sähkön toimitusvarmuudesta 2017-2018

Kertomus maakaasun toimitusvarmuudesta 2017-2018


Lisätiedot: Asiantuntija Henri Hämäläinen, puh 029 5050 145.

 


Web Content Display