Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

Selvitystyö 15 minuutin taseselvitysjaksoon siirtymisestä valmistui

Energiavirasto tilasi keväällä 2018 selvityksen 15 minuutin tasejaksoon siirtymisestä sähkömarkkinoilla Suomessa. Työn toteuttajaksi valittiin Empower IM Oy, joka toteutti työn yhteistyössä Valor Partners Oy:n kanssa.

Työssä oli selvitettävä 15 minuutin taseselvitysjakson käyttöön ottamisen minimivaatimukset ja toimenpiteet näiden vaatimusten saavuttamiseksi sekä millaisella aikataululla nämä on mahdollista toteuttaa. Selvityksessä oli myös huomioitava millaisia vaikutuksia aikataululla on esimerkiksi kustannuksiin ja sähkömarkkinoihin. Selvitystyö on nyt valmistunut ja se on luettavissa ohessa. Selvitystyö toimii yhtenä taustamateriaalina Energiaviraston arvioidessa tarvetta mahdolliselle poikkeukselle EU-lainsäädännön asettamasta aikataulusta 15 minuutin taseselvitysjakson käyttöönotolle.
 
Komission asetus sähköjärjestelmän tasehallintaa koskevista suuntaviivoista (EU 2017/2195) on tullut voimaan 18.12.2017. Sen mukaan 15 minuutin taseselvitysjaksoa on sovellettava kaikissa jäsenmaissa viimeistään 3 vuoden kuluttua asetuksen voimaantulosta eli 18.12.2020 mennessä. Kansallinen sääntelyviranomainen (Suomessa Energiavirasto) voi kuitenkin päättää poikkeuksesta 15 minuutin taseselvitysjakson käyttöönotolle enintään 1.1.2025 asti, jos lainsäädännön asettamat kriteerit täyttyvät. Lainsäädännön asettamia kriteereitä ovat mm. täytäntöönpanoon liittyvät vaikeudet, vaikutukset käyttövarmuuteen, taloudelliseen tehokkuuteen ja Euroopan markkinaintegraatioon. Lainsäädäntö on kokonaisuudessaan luettavissa eur-lex.europa.eu-sivulla.  
 
Energiavirasto toivottaa sidosryhmiltä tulleen palautteen tervetulleeksi koskien sekä selvitystyötä että 15 minuutin tasejaksoon siirtymistä laajemminkin. Mahdolliset palautteet tulee toimittaa viimeistään keskiviikkona 10.10.2018 osoitteeseen kirjaamo@energiavirasto.fi ja kopiona ville.vare@energiavirasto.fi. Viestissä tulee mainita 15 minuutin taseselvitysjaksoon siirtyminen ja diaarinumero 1841/402/2018. 
 
Energiaviraston tavoitteena on antaa oma linjauksensa 15 minuutin taseselvitysjakson käyttöönoton aikataulusta lokakuun 2018 aikana.
 
 
Lisätiedot: yli-insinööri Ville Väre puh. 029 5050 092
 

Web Content Display