Web Content Display

Energiavirasto sähkö- ja maakaasumarkkinoilla

Energiaviraston tehtävänä on valvoa sekä kansallisen että Euroopan unionin maakaasu- ja sähkömarkkinalainsäädännön noudattamista sekä edistää kilpailulle perustuvien sähkömarkkinoiden toimintaa sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvontalain mukaisesti. . Sähkömarkkinoita säädellään sähkömarkkinalailla sekä sen nojalla annetuilla säädöksillä, EU:n sähkökauppa-asetuksella sekä muulla lainsäädännöllä. Maakaasumarkkinoita säädellään maakaasunmarkkinalailla ja sen nojalla annetuilla säädöksillä.

Energiaviraston valvontatehtäviin maakaasun ja sähkön tukkumarkkinoilla kuuluu muu muassa toimitusvarmuuden seuranta. Energiavirasto varmentaa kantaverkonhaltijan riippumattomuuden ja vahvistaa päätöksellään kantaverkonhaltijan, Fingridin, noudatettavaksi useat järjestelmävastuuseen kuuluvat ehdot ja menetelmät. Näitä ovat muun muassa tasepalveluehdot, Venäjän yhteyksillä noudatettavat siirtopalveluehdot ja voimalaitosten verkkoon liittämistä sääntelevät ehdot.

Energiaviraston tehtäviin kuuluu myös markkinoiden edistäminen kansallisella ja EU-tasolla. Tavoitteena on maakaasun ja sähkön hyvän toimitusvarmuuden, kilpailukykyisen hinnan ja kohtuullisten palveluperiaatteiden turvaaminen energian käyttäjille edistämällä tehokkaasti, varmasti ja ympäristön kannalta kestävästi toimivia kansallisia ja alueellisia sähkö- ja maakaasumarkkinoita sekä Euroopan unionin sähkön sisämarkkinoita.

Energiavirasto sähkömarkkinoilla

Suomen sähkömarkkinoiden uudistaminen ja avaaminen kilpailulle aloitettiin vuonna 1995 ensimmäisellä sähkömarkkinalailla. Markkinoiden avautuminen on tämän jälkeen edennyt vaiheittain Euroopan parlamentin ja neuvoston vuonna 2003 ja vuonna 2009 antamilla toisella ja kolmannella energiamarkkinapaketilla. Uudistuksilla on haluttu poistaa kilpailun esteitä ja luomaan kilpailulliset yhteiseurooppalaiset sähkömarkkinat toimialalle, joka on luonteeltaan monopolitoimintaa. Uusi kolmannen energiamarkkinapaketin mukainen sähkömarkkinalaki tuli voimaan syyskuussa 2013.

Energiavirasto maakaasumarkkinoilla

Maakaasun tukkumarkkinoilla vuonna 2000 voimaan tullut maakaasumarkkinalaki toimeenpani Euroopan Unionin energiamarkkinasääntelyä. Markkinoiden avautuminen EU-tasolla on edennyt vaihteittain Euroopan Parlamentin ja Neuvoston vuonna 2003 ja vuonna 2009 antamilla toisella ja kolmannella energiamarkkinapaketilla.

Maakaasumarkkinadirektiivi  sallii Suomelle poikkeuksen markkinoiden avaamista koskevista säännöksistä niin pitkään, kun Suomella on vain yksi pääasiallinen kaasun toimittaja, eikä Suomesta ole yhteyttä muiden EU-maiden kaasuverkkoihin. Siksi Suomessa ei ole kilpailtuja maakaasumarkkinoita. Maakaasun myynti pitää eriyttää muista liiketoiminnoista, ja maakaasun myyjällä on toimitusvelvollisuus, mikäli asiakkaalla ei ole muita taloudellisesti kilpailukykyisiä maakaasun hankintamahdollisuuksia.

Linkit