Web Content Display

Hankeluvat

Suurjännitteisen sähköjohdon rakentamiseen on haettava hankelupa Energiavirastolta. Hankelupa tarvitaan kantaverkkoon tai suurjännitteiseen jakeluverkkoon kuuluville johdoille, rajayhdysjohdoille ja liittymisjohdoille, joiden nimellisjännite on vähintään 110 kilovolttia. Hankelupaa ei kuitenkaan tarvita kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäisen sähköjohdon rakentamiseen.
 
Sähköjohdon hankeluvan myöntämisen edellytyksenä on, että sähköjohdon rakentaminen on sähkön siirron turvaamiseksi tarpeellista. Hankelupa voidaan myöntää tietyin edellytyksin ilman tarveharkintaa, jos kyseessä on liittymisjohto tai jakeluverkonhaltijan suurjännitteinen sähköjohto.
 
Hankelupa on hankittava ennen sähköjohdon rakentamista. Hankelupa on voimassa viisi vuotta päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Hankeluvassa esitetyn johdon tulee valmistua tämän ajan kuluessa.
 
Valtakunnan rajan ylittäville, nimellisjännitteeltään vähintään 110 kilovoltin sähköjohdoille on haettava hankelupa Työ- ja elinkeinoministeriöltä.
 

Toimi näin:

Toimita allekirjoitettu hankelupahakemus Energiavirastoon ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@energiavirasto.fi
 
Voit myös toimittaa hankelupahakemuksen postitse osoitteeseen Energiavirasto, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki.
 
Hankelupahakemuksessa on ilmoitettava
 
1.tiedot rakennuttajasta;
2.tärkeimmät tekniset tiedot sekä johdon yleissuunnitelmakartta;
3.kustannusarvio ja rakentamisaikataulu;
4.selvitys johdon tarpeellisuudesta sähkön siirron turvaamiseksi;
5.selvitys johdon ympäristövaikutuksista ja soveltuvuudesta alueen maankäyttöön;
6.lausunto verkonhaltijalta, jonka sähköverkkoon korkeajännitejohto on tarkoitus liittää;
7.lausunto vastuualueen jakeluverkonhaltijalta;
8.muut lupakäsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot.
 
Suurjännitteisen sähköjohdon perusparannuksen luvantarpeesta tulee olla yhteydessä Energiavirastoon. Toimita lausuntopyyntö Energiavirastoon sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@energiavirasto.fi.
 
Sähköverkkojen hankeluvan hakeminen perustuu sähkömarkkinalain 14 - 16 § sekä valtioneuvoston asetuksen sähkömarkkinoista 4 §.