Web Content Display

Kestävyyden osoittamisen tavat

RES-direktiivin ja komission tiedonannon (2010/C 160/01) mukaan kestävyyskriteerien mukaisuus voidaan osoittaa kolmella tavalla: 1) Komission hyväksymän vapaaehtoisen järjestelmän kautta 2) jäsenvaltion kansallisen järjestelmän mukaisesti 3) unionin ja kolmansien maiden välillä tehtyjen sopimusten mukaisesti. Jälkimmäisiä ei ole vielä tehty.

Komission hyväksymät vapaaehtoiset järjestelmät löytyvät komission internet-sivuilta:

Komission hyväksymät vapaaehtoiset järjestelmät hyväksytään kaikissa jäsenvaltioissa kestävyyden osoittamisen menetelmiksi. Joissakin valtioissa tuplalaskettavien raaka-aineiden kohdalla voidaan vaatia lisäselvitystä. Mikäli toiminnanharjoittaja on sertifioitu tai hyväksytty johonkin näistä järjestelmistä, se voi osoittaa biopolttoaineen kestävyyden järjestelmän kattamalla tavalla ilman erillisiä kansallisia menettelyjä. Järjestelmät eivät kuitenkaan koske bionesteitä.

Energiaviraston toimivalta biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaan koskee Suomen kansallista järjestelmää ja sen noudattamista. Vapaaehtoisten järjestelmien hyväksyminen tulee kyseeseen Verhohallinnon toimivaltaan kuuluvissa asioissa - jakeluvelvoite- ja valmisteverolainsäädännön noudattamisen valvonnassa. Mikäli toiminnanharjoittajalla on käytössään komission hyväksymä vapaaehtoinen järjestelmä, sen hyväksymisestä jakeluvelvoite- tai valmisteverolainsäädännön puitteissa päättää Verohallinto. Energiavirasto toimii läheisessä yhteistyössä Verohallinnon kanssa biopolttoaineista ja bionesteistä annettua lakia valvovana viranomaisena.

Mikäli toiminnanharjoittajalla ei ole käytössään komission hyväksymää vapaaehtoista järjestelmää, biopolttoaineiden ja bionesteiden kestävyys tulee Suomessa osoittaa kansallisen järjestelmän kautta. Tämän järjestelmän vaatimukset määritellään biopolttoaineista ja bionesteistä annetussa laissa.

Linkit: