Web Content Display

Todentaminen

Suomen kansallisessa järjestelmässä keskeisessä roolissa ovat todentajat. Todentajan kestävyyslain mukaisiin tehtäviin kuuluvat:

  • Toiminnanharjoittjan kestävyysjärjestelmän tarkastaminen ennen hyväksymishakemusta ja aina muutosten yhteydessä
  • Toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän noudattamisen tarkastaminen hyväksymispäätöksen mukaisesti

Energiavirasto toimii biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaan todentajat hyväksyvänä ja niitä valvovana viranomaisena.

Biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaan todentajan tulee olla yhteisö tai säätiö taikka tällaisen osa. Todentajan tulee olla riippumaton laissa tarkoitettuihin todentajan tehtäviin nähden. Todentajalla tulee olla myös riittävästi ammattitaitoista, riippumatonta henkilöstöä ja toiminnan edellyttämät laitteet, välineet ja järjestelmät. Lisäksi todentajalla tulee olla toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävä vastuuvakuutus tai muu vastaava riittäväksi katsottu järjestely. Energiavirasto hyväksyy todentajan, mikäli edellä mainittujen vaatimusten täyttyminen on todettu FINASin akkreditointimenettelyssä.

Mikäli todentajalla ei ole ollut mahdollisuutta saada FINASin akkreditointia, Energiavirasto voi hyväksyä todentajan määräajaksi FINASin akkreditointiprosessin läpiviemiseksi.

Todentajaksi hakeutuvan toimijan tulee ensin olla yhteydessä Energiavirastoon hakemusprosessin aloittamiseksi.

Hyväksytyt todentajat

Energiavirasto on hyväksynyt biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaisiksi todentajiksi alla olevat todentajaorganisaatiot. Hyväksymispäätökset ovat toistaiseksi voimassa olevia.

DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab

Inspecta Sertifiointi Oy

ÅF-Consult Oy