Web Content Display

Kestävyyskriteerit

RES-direktiivin mukaan kaikkien biopolttoaineiden tai bionesteiden, jotka lasketaan mukaan kansallisiin tavoitteisiin, taikka jotka saavat taloudellista tukea, tulee olla kestävästi tuotettuja. Suomessa biopolttoaineiden ja bionesteiden kestävyys tulee osoittaa biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain, kestävyyslain, mukaisesti. Energiavirasto hoitaa kestävyyslain mukaisia viranomaistehtäviä ja valvoo kestävyyslain noudattamista. Energiavirasto muun muassa hyväksyy kestävyyslain mukaiset todentajat ja toiminnanharjoittajien kestävyysjärjestelmät sekä antaa lain mukaisen ennakkotiedon siitä hyväksytäänkö biopolttoaineen tai bionesteen raaka-aine jätteeksi, tähteeksi, syötäväksi kelpaamattomaksi selluloosaksi tai lignoselluloosaksi.

Energiaviraston kestävyyskriteerit-asiakokonaisuuteen kuuluu lisäksi jakeluvelvoitelain mukaisten ennakkotietojen antaminen sekä liikennepolttoaineiden päästöjen vähentämistä koskevan lain valvonta.

Energiavirasto on toimivaltainen viranomainen jakeluvelvoitelain raaka-aineiden luokitteluun liittyvissä asioissa. Jakeluvelvoitelain mukaan Energiavirasto voi antaa ennakkotiedon siitä, onko raaka-aine tuplalaskettava raaka-aine, ns. grandfathering-lausekkeen mukainen raaka-aine tai onko kyseessä jakeluvelvoitelain 7 prosenttiyksikön katon mukainen raaka-aine. 

Liikennepolttoaineiden päästöjen vähentämistä koskeva laki velvoittaa polttoaineiden toimittajia vähentämään kulutukseen luovuttamiensa polttoaineiden elinkaarenaikaisia kasvihuonekaasupäästöjä kuudella prosentilla vuoden 2020 loppuun mennessä verrattuna vuoden 2010 päästöihin. Tavoitteisiin päästään lisäämällä liikenteen kestäviä biopolttoaineita, muita vähähiilisiä polttoaineita, vähentämällä fossiilisten polttoaineiden alkuvaiheen päästöjä ja sähköistämällä liikennettä. Polttoaineiden toimittajien tulee raportoida Energiavirastolle kalenterivuosittain kulutukseen luovuttamiinsa polttoaineisiin liittyviä tietoja ja lisäksi polttoaineiden toimittajille on säädetty 6 prosentin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisvelvoite, joka koskee kalenterivuotta 2020.

Energiavirasto on julkaissut asiakokonaisuutta täydentävää ohjeistusta, ja sen muutoksista ja päivityksistä tiedotetaan sekä internet-sivuilla että sähköpostilla. Mahdolliset kysymykset ja pyynnön liittyä kestävyyskriteerit-jakelulistalle voi lähettää osoitteeseen kestavyyskriteerit(at)energiavirasto.fi.