Web Content Display

Blogs

Kertakorotuskattoa hinnoitteluun

Lähes vuosi sitten käynnistyi verkkotoimintaa ravistellut tapahtumaketju, joka sai alkunsa muutaman sähkö- ja maakaasuverkkoyhtiön tehtyä historiallisen suuret siirtohinnankorotukset.

Tapaus johti ennen näkemättömään mediamyllytykseen ja asiakkaiden aktivoitumiseen korotuksia vastaan. Myös monet poliittiset tahot osallistuivat keskusteluun, ja erityisesti työ- ja elinkeinoministeri sekä talousvaliokunta ottivat kantaa asiaan. Näiden yksittäisten korotusten osalta kuluttaja-asiamies neuvotteli verkkoyhtiöiden kanssa sopimukset, joilla kuluttajia koskevia korotuksia alennettiin. Myös kuluttajariitalautakunta otti kantaa kertakorotukseen siten, että pääsääntöisesti kuluttajan näkökulmasta 15 prosenttia, tai sen alittava sähkön siirtohinnan vuosittainen korotus, ei ole kuluttajan kannalta kohtuuton.

Energiavirasto valvoo verkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuutta valvontamenetelmien kautta neljän vuoden jaksoissa eikä virastolla ole toimivaltaa ottaa kantaa yksittäisiin hinnankorotuksiin. Virasto toi tämän esille keskusteluissa ja antoi työ- ja elinkeinoministerille ehdotuksensa verkkotoiminnan valvonnan kehittämiseksi. Ehdotukset koskivat sähköverkkotoiminnan siirtohintojen kertakorotusta ja toistumisväliä sekä verkkopalvelutulojen kohdentamista toimitusvarmuusinvestointeihin. Nämä ehdotukset laadittiin valvontamenetelmät huomioiden.

Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti lainsäädännön valmistelun ja lausutti luonnoksen hallituksen esitykseksi verkkotoiminnan siirtohinnoittelun korotuskatoksi kesällä 2016. Luonnoksen mukaan korotuskatto koskisi kaikkia verkkoyhtiöiden asiakkaita ja kertakorotus saisi olla 15 prosenttia verollisesta kokonaishinnasta. Korotuksia tarkasteltaisiin 12 kuukauden liukuvissa jaksoissa ja pääsääntöisesti asiakasryhmittäin.

Vaikutukset hinnoittelun valvontaan

Energiavirasto otti lausunnossaan kantaa ehdotettuun kertakorotusten valvontaan ja painottaa edelleen, että uudella valvonnalla ei tule olla vaikutusta valvontamenetelmien mukaiseen kohtuullisen hinnoittelun arviointiin. Virasto näki haasteina verojen, asiakasryhmän ja kokonaishinnan määrittelyn. Hintojen laskentaperusteiden on hyvä olla täsmällisiä ja selkeitä, jotta virasto voi suoriutua valvontatehtävästään ja verkonhaltijat voivat itse tarkastaa suunnittelemiensa korotustensa lainmukaisuuden.

Tuleva kertakorotusten valvonta tullaan automatisoimaan mahdollisimman pitkälle viraston sähkönhintavertailu-palvelun avulla käyttäen sähköverkkotoiminnassa määriteltyjä tyyppikäyttäjiä. Tämän automaattisen valvonnan ulkopuolelle tulee jäämään kuitenkin vielä merkittävä määrä asiakkaita, joiden korotukset joudutaan tarkastamaan merkittävän työmäärän vaativana käsityönä.

Sähkön jakeluverkkotoiminnassa keskustellaan jälleen siirtymisestä tehopohjaisiin tariffeihin, joka voi johtaa suhteellisen suuriinkin muutoksiin tariffikomponenttien osuuksissa asiakasryhmien kokonaismaksuissa. Tällaiset verkonhaltijoiden siirron ja jakelun hinnoittelussa käyttämien tariffirakenteiden muutokset eivät olisi mukana kertakorotuskatossa, joten ne olisi hyvä toteuttaa niin, etteivät ne aiheuta suhteettoman suuria kertaluontoisia vaikutuksia asiakasryhmän maksamaan kokonaismaksuun.

Kaiken kaikkiaan kertakorotuskatto tulee varmistamaan, ettei tuleva vuosi tuo tullessaan uusia historiallisen suuria yksittäisiä tariffikorotuksia asiakkaille. Toisaalta käynnissä olevat verkkotoiminnan merkittävät toimitusvarmuuden parantamisinvestoinnit tulevat väistämättä näkymään asiakkaiden hinnoissa. Energiaviraston tehtävänä on kuitenkin edelleen varmistaa, että hinnoittelu on kokonaisuutena kohtuullista ja jatkossa myös, etteivät kertakorotukset nouse yli 15 prosentin.

Hyvää uutta vuotta!

Veli-Pekka Saajo
Johtaja, Verkot

Twitter: VeliPekkaSaajo

 

Comments
Trackback URL:

Ei vielä kommentteja EN. Ole ensimmäinen EN.

Web Content Display

Web Content Display