Web Content Display

Blogs

Yhteistyössä on voimaa


Jorma Ollilan raportti Pohjoismaisesta energiayhteistyöstä julkaistiin kesäkuussa 2017. Otsikko ”Vahva tänään – vahvempi huomenna” tiivistää hyvin sen keskeiset tavoitteet.

Energia-asioissa yhteistyö pohjoismaiden välillä on ollut vapaaehtoisuuteen sekä yhteiseen näkemykseen ja luottamukseen pohjautuvaa. Siksi se onkin ollut rakentavaa ja on myös tuonut merkittäviä taloudellisia hyötyjä kaikille pohjoismaisille kansantalouksille esimerkiksi edullisina sähkön hintoina.

Yhteistyön lähtökohtana on ollut eri pohjoismaiden erilainen tuotantorakenne, esimerkiksi Norjan vesivoima ja Suomen lauhdevoima. Yhteistyö on tämän pohjalta mahdollistanut sähköjärjestelmän toiminnan optimoinnin mahdollisimman tehokkaasti eri tilanteissa.

Vaihtelevan uusiutuvan tuotannon huomattava kasvu erityisesti Ruotsissa ja Tanskassa sekä tuotantorakenteen ja energiamarkkinoiden laajempi murros myös Suomessa haastavat tämän vanhan lähtökohdan. Murros pakottaakin etsimään yhteistyölle uusia tavoitteita sekä keinoja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Keskeiset ehdotukset

Raportissa esitetään neljätoista ehdotusta pohjoismaisen yhteistyön tiivistämiseksi ja kehittämiseksi. Nämä ovat kiteytettävissä seuraavasti.

Pohjoismainen energiayhteistyö tarvitsee toimintaympäristön muuttuessa pohjakseen uudet selkeät tavoitteet, joihin yhdessä tähtäämme. Lisäksi pohjoismaiden on esiinnyttävä eurooppalaisilla pelikentillä aiempaa yhtenäisemmin ja näkyvämmin, jotta hyviä käytäntöjämme saadaan entistä enemmän eurooppalaisen yhteistyön pohjaksi.

Tutkimustoimintaan on tehtävä sellaisia muutoksia ja lisäpanostuksia, joilla taataan Pohjoismaiden menestys niin paikallisesti kuin myös hyödyntämällä globaaleja vientimahdollisuuksia.

Sähkömarkkinoiden osalta on kehitettävä pelkän energian markkinoita samalla kun järjestelmätasolla siirrymme päästöttömään energiantuotantoon. Lisäksi mahdolliset tuotantotuet olisi suunnattava vain kehitysvaiheessa oleviin teknologioihin. Nämä lähtökohdat takaavat terveen pohjan markkinoiden kaipaamien muutosten määrittämisessä ja toteuttamisessa.

Vision toteuttamiseksi on maiden välisessä strategisessa ja käytännön yhteistyössä tarve aiempaa tiiviimpään yhteistyöhön eri tasoilla. Raportissa esitetäänkin perustettavaksi esimerkiksi pohjoismainen sähkömarkkinafoorumi varmistamaan oikeiden päätösten teko oikeaan aikaan. 

Miten tästä eteenpäin

Raportti keskittyy mielestäni olennaisiin asioihin ja siinä nostetaan esille juuri niitä kehittämiskohtia, joita me Energiavirastossakin näemme ajankohtaisiksi. Raportti luokin hyvän pohjan pohjoismaisen energiayhteistyön kehittämiselle.

Tästä eteenpäin vaaditaan kuitenkin merkittävästi raakaa käytännön työtä, jotta raportissa esitettyjä ehdotuksia saadaan mahdollisimman nopeasti vietyä konkreettisella tasolla eteenpäin. Toivottavasti pohjoismaiden energia-asioista vastaavat ministerit antavat raportin käytäntöön viennille jo tulevan syksyn aikana voimakkaan positiivisen signaalin sekä asettavat yhteistyölle selkeät tavoitteet ja reunaehdot.

Tavoitteiden toteutuminen vaatii myös tiukkaa ohjausta, jotta vältytään kansallisilta irtiotoilta. Ikävä esimerkki tällaisesta oli Ruotsin ja Norjan sähkön kantaverkonhaltijoiden alkukesästä tekemä ulostulo liittyen pohjoismaiseen tasehallintaan. Toteutuessaan tämä manööveri olisi omiaan murentamaan pohjaa maiden väliseltä tasavertaiselta ja luottamukseen pohjautuvalta energiayhteistyöltä.

Energiavirasto on jo pitkään toiminut aktiivisesti pohjoismaisillakin foorumeilla. Näissä saadut kontaktit ja yhdessä tehty työ ovat luoneet hyvää pohjaa yhteistyölle myös EU-tasolla. Virasto onkin vahvan pohjoismaisen yhteistyön vankkumaton kannattaja ja olemme valmiit jatkamaan ja tiivistämään yhteistyötä niillä areenoilla, joilla toimimme.

 

Valoisaa syksyä 2017

Simo Nurmi
Ylijohtaja

@Simo_Nurmi

Comments
Trackback URL:

Ei vielä kommentteja EN. Ole ensimmäinen EN.

Web Content Display

Web Content Display