Web Content Display

Säädökset

Alla olevista linkeistä löytyvät päästökauppaa koskevat säädökset: lait, asetukset ja muut määräykset.

KOTIMAISET SÄÄDÖKSET PÄÄSTÖKAUPASTA

Päästökauppalaki (311/2011)


Lain tarkoituksena on edistää kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä kustannustehokkaasti ja taloudellisesti. Lailla pannaan täytäntöön kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/87/EY, jäljempänä päästökauppadirektiivi, lukuun ottamatta lentoliikenteen päästökauppaa koskevia säännöksiä.

Päästökauppalaki (311/2011)

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailusta ja raportoinnista päästökauppakaudella 2013-2020 (28/2013)

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailusta ja raportoinnista päästökauppakaudella (28/2013) tuli voimaan 1.2.2013. Asetuksella säädetään kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailusta ja raportoinnista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY (päästökauppadirektiivin) nojalla annetun komission asetuksen (EU) N:o 601/2012 14 kansallisesta täytäntöönpanosta (kansallinen tarkkailuasetus).

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailusta ja raportoinnista päästökauppakaudella (28/2013)

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus päästökaupan todentajien hyväksymisestä ja todentamistehtävän suorittamisesta päästökauppakaudella 2013-2020 (667/2013)

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus päästökaupan todentajien hyväksymisestä ja todentamistehtävän suorittamisesta päästökauppakaudella 2013-2020 (667/2013) tuli voimaan 1.10.2013. Asetuksella säädetään päästökauppalain (311/2011) 10 luvussa tarkoitettuun laitosten päästöselvitysten todentamiseen sekä todentajien hyväksymismenettelyyn liittyvästä kansallisesta täytäntöönpanosta (kansallinen todentamisasetus).

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus päästökaupan todentajien hyväksymisestä ja todentamistehtävän suorittamisesta päästökauppakaudella 2013-2020 (667/2013)

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kasvihuonekaasujen päästölupahakemuksen sisällöstä (541/2012)

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kasvihuonekaasujen päästölupahakemuksen sisällöstä (541/2012) tuli voimaan 15.10.2012. Asetuksella säädetään päästökauppalain (311/2011) mukaisen kasvihuonekaasujen päästölupahakemuksen sisällöstä päästökauppakaudella 2013-2020. Asetuksella täsmennetään päästölupahakemuksessa ilmoitettavia tietoja ja selvityksiä koskevia säännöksiä. Luvan myöntämisen edellytyksistä säädetään päästökauppalaissa (311/2011)

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kasvihuonekaasujen päästölupahakemuksen sisällöstä (541/2012)

Laki Kioton mekanismien käytöstä (109/2007)

Laki Kioton mekanismien käytöstä (109/2007) (mekanismilaki) tuli voimaan 12.2.2007. Laki sisältää säännökset siitä, mitkä viranomaiset toimivat Kioton pöytäkirjan mukaisista joustomekanismeista vastaavina viranomaisina sekä siitä, miten valtuutusta ja lupaa joustomekanismien käyttöön haetaan ja millä ehdoin nämä myönnetään.

Laki Kioton mekanismien käytöstä (109/2007)

Laki lentoliikenteen päästökaupasta (34/2010)

Laki lentoliikenteen päästökaupasta (34/2010) tuli voimaan 1 päivänä helmikuuta 2010. Lain tarkoituksena on edistää lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä kustannustehokkaasti ja taloudellisesti. Lailla pannaan täytäntöön direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta ilmailutoiminnan sisällyttämiseksi yhteisön kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmään annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/101/EY (lentoliikenteen päästökauppadirektiivi).

Laki lentoliikenteen päästökaupasta (34/2010)

EUROOPAN KOMISSION ASETUKSET PÄÄSTÖKAUPASTA

Komission uudet asetukset päästöjen tarkkailusta (2018/2066) ja todentamisesta (2018/2067) ovat astuneet voimaan. 

Komission päästöjen tarkkailuasetus

Asetuksella säädetään yhdenmukaistettu vaatimusten mukainen kasvihuonekaasupäästöjen kattava, johdonmukainen, avoin ja täsmällinen tarkkailu ja raportointi.

Komission päästöjen tarkkailuasetus (EU) N:o 601/2012

Komission päästöjen tarkkailuasetusta (EU) 2018/2066 (MRR) sovelletaan 1.1.2021 alkaen lukuun ottamatta 76 artiklassa mainittuja kohtia, joilla on muutettu nykyistä tarkkailuasetusta N:o 601/2012 ja joita sovelletaan 1.1.2019 alkaen.

Komission päästöjen tarkkailuasetus (EU) 2018/2066 (MRR) 

Komission todentamisasetus

Asetus koskee direktiivin 2003/87/EY mukaisesti toimitettujen selvitysten todentamista sekä todentajien akkreditointia ja valvontaa.

Komission todentamisasetus (EU) N:o 600/2012

Komission todentamisasetusta (EU) 2018/2067 (AVR) sovelletaan 1.1.2019 alkaen kuitenkin niin, että vuoden 2018 päästöjen todentamiseen sovelletaan vielä edellistä todentamisasetusta N:o 600/2012. Päästöoikeuksien ilmaisjakoa varten kerättävien tietojen todentamiseen sovelletaan uutta todentamisasetusta.

Komission todentamisasetus (EU) 2018/2067 (AVR)

Komission asetus (EU) N:o 389/2013 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätösten N:o 280/2004/EY ja N:o 406/2009/EY mukaisen unionin rekisterin perustamisesta ja komission asetusten (EU) N:o 920/2010 ja (EU) N:o 1193/2011 kumoamisesta (komission rekisteriasetus)

Komission rekisteriasetus annettiin 2.5.2013 ja tuli voimaan 3.5.2013. Asetusta sovelletaan päästöoikeuksiin, jotka on luotu unionin päästökauppajärjestelmän 1 päivänä tammikuuta 2013 alkavaa päästökauppakautta ja sitä seuraavia kausia varten, vuotuisiin päästökiintiöyksiköihin ja Kioton yksiköihin. Asetuksessa vahvistetaan 1 päivänä tammikuuta 2013 alkavaa päästökauppakautta ja myöhempiä päästökauppakausia varten yleiset säännökset sekä toimintaa ja ylläpitoa koskevat vaatimukset, joita sovelletaan riippumattomaan tapahtumalokiin, josta säädetään direktiivin 2003/87/EY 20 artiklan 1 kohdassa, sekä rekisterijärjestelmään, josta säädetään päätöksen N:o 280/2004/EY 6 artiklassa.

Tässä asetuksessa säädetään myös unionin rekisterin ja kansainvälisen tapahtumalokin (ITL) välisestä tiedonvaihtojärjestelmästä.

Asetusta sovelletaan myös huutokaupattaviin ilmailun päästöoikeuksiin, jotka on luotu 1 päivän tammikuuta 2012 ja 31 päivän joulukuuta 2012 välistä päästökauppakautta varten. Asetuksella kumottiin rekisteriasetus (EU) N:o 1193/2011 ja muutettiin rekisteriasetusta (EU) N:o 920/2010.

Komission rekisteriasetus (EU) N:o 389/2013

Komission asetus (EU) N:o 550/2011, teollisuuskaasuja käyttävistä hankkeista peräisin olevien kansainvälisten hyvitysten käyttöön sovellettavien tiettyjen rajoitusten määrittelemisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY mukaisesti (komission teollisuuskaasuasetus)

Komission teollisuuskaasuasetus annettiin 7.6.2011 ja tuli voimaan 8.6.2011. Asetuksella kielletään sellaisten kansainvälisten hyvitysten käyttö, jotka ovat peräisin hankkeista, joissa hajotetaan trifluorimetaania (HFC-23) ja adipiinihapon tuotannosta aiheutuvaa typpioksiduulia (N2O).

Komission teollisuuskaasuasetus (EU) N:o 550/2011

Komission Asetus (EU) N:o 1031/2010 kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY mukaisen kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien huutokaupan ajoituksesta, hallinnoinnista ja muista näkökohdista ETA:n kannalta (komission huutokauppa-asetus)

Komission huutokauppa-asetus annettiin 12.11.2010 ja se tuli voimaan 19.11.2010. Asetuksessa säädetään direktiivin 2003/87/EY mukaisten päästöoikeuksien huutokaupan ajoituksesta, hallinnoinnista ja muista näkökohdista. Asetusta on muutettu 23.11.2011 annetulla ja 25.11.2011 voimaan tulleella komission asetuksella (EU) N:o 1210/2011, 30.8.2012 annetulla ja 1.9.2012 voimaan tulleella komission asetuksella (EU) N:o 784/2012 ja 7.11.2012 annetulla ja 10.11.2012 voimaan tulleella komission asetuksella (EU) N:o 1042/2012.

Komission huutokauppa-asetus (EU) N:o 1031/2010 muutettu komission asetuksilla EU N:o 1210/2011, N:o 784/2012 ja 1042/2012