Web Content Display

Tiekartta 2020 -hanke

Energiaviraston Tiekartta 2020 -hankkeessa määritetään sähköverkkotoiminnan hinnoittelun valvonnan kehittämisstrategia vuoteen 2020 saakka.

Hankkeessa arvioidaan yhdessä sidosryhmien kanssa nykyisen valvontamallin toimivuus sekä selvitetään, millaisia kehitystarpeita ja vaihtoehtoja verkkotoiminnan hinnoittelun valvonnassa olisi käytettävissä.

Joulukuussa 2008 käynnistynyt hanke valmistui 2010. 

Raportit (pdf):

Selvitys sähköverkkotoimintaan sitoutuneen pääoman määrittämisestä

Sähköverkkotoiminnan megatrendit vuoteen 2020

Nykyisen valvontamallin toimivuuden ja ohjausvaikutusten arviointi

Scientific Review on Regulation Models for Electricity Distribution Networks

Liitteet:

Tiekartta 2020 –hankkeen loppuraportti valmistui
Tiekartta 2020 on Energiamarkkinaviraston toteuttama hanke, jossa on selvitetty sähköverkkotoiminnan lähitulevaisuuden toimintaympäristön kehittymistä ja tavoitetilaa sekä verkkovalvonnan tulevia haasteita. Hankkeen tavoitteena on ollut laatia sähkön...

Kanta-, alue- ja jakeluverkkojen rajaushanke
Selvityksessä Suomen kanta-, alue- ja jakeluverkkojen rajauksesta on paneuduttu rajauskysymykseen ennen kaikkea periaatteelliselta näkökannalta. Rajausperiaatteet on puettu kriteereiksi, jotka toimivat työkaluna arvioitaessa tulevia verkkorajauksen m...