Päätös sähköasiakkaiden laskutuksesta


Energiavirasto on tehnyt 14.11.2018 päätöksen sähkömarkkinalain noudattamisesta laskutustiheydestä, sähkölaskussa annetuista tiedoista, tarjotuista maksutavoista ja myyntiehtojen ilmoittamisesta Energiavirastolle.

Päätöksen mukaan sähkömarkkinalaissa ei ole säädetty poikkeusta laskutustiheyden suhteen ja laskutustiheys on siis riippumaton mm. sähkön kulutusmäärästä. Tästä syystä Energiavirasto katsoi, että menettely, jossa alle 3000 kWh kuluttavia asiakkaita laskutetaan tosiasiallisen kulutuksen perusteella vähemmän kuin neljä kertaa vuodessa, on sähkömarkkinalain vastainen.

Päätöksessä Energiavirasto katsoi myös, että jos laskussa tai sen mukana ei anneta edellisen vuoden kulutuksen vertailutietoja, tulee asiakkaalle kuitenkin ilmoittaa laskussa tai sen mukana, mistä varsinaiset vertailutiedot ovat saatavilla. Myös esimerkiksi tilanteessa, jossa sähkönmyyjällä itsellään ei ole saatavilla asiakkaan edellisen kauden kulutustietoja, myyjän on vähintään ilmoitettava asiakkaalle, mistä kyseiset tiedot ovat saatavilla. Koska yrityksen laskussa ei vaaditulla tavalla mahdollistettu vertailua, yrityksen katsottiin menetelleen sähkömarkkinalain vastaisesti.

Lisäksi laskuerittelyssä olleen maksun kuvauksen perusteella jäi epäselväksi, mistä maksussa on tosiasiassa kyse, esimerkiksi onko se perusmaksu, maksu kulutuksesta vai joku muu maksu taikka eri maksujen yhdistelmä. Laskussa ei myöskään esitetty tietoa sopimuksen voimassaoloajasta, tietoja kulutusarviosta eikä tietoa seuraavan laskun arvioidusta eräpäivästä. Laskulla ilmoitettu maksun yksikköhinta (á EUR) oli ilmoitettu lisäksi pelkästään verottomana. Näin ollen Energiavirasto katsoi, että laskusta puuttui Energiaviraston antaman laskuerittelymääräyksessä edellytettyjä tietoja ja oli siten laskuerittelymääräyksen vastainen.

Energiavirasto tarkasteli myös laskuissa olevien "sähkönsiirroiksi" nimettyjä maksueriä ja sähkömarkkinalain säännösten soveltumista niihin. Laskuissa esiintyneet sähkönsiirto-maksuerät liittyivät saadun selvityksen perusteella asiakkaan ja sähkönmyyjän erilliseen järjestelyyn jakeluverkonhaltijan laskun vastaanottamiseksi, joten kyse ei ole niiltä osin sähkön myymisestä ja siihen liittyvistä maksuista. Energiavirasto katsoi kuitenkin, että vähittäismyyjän laskun on täytettävä kuitenkin sekä kokonaisuudessaan että sähkön myyntiin liittyvien maksujen osalta sähkömarkkinalain ja laskuerittelymääräyksen vaatimukset. Muut laskuun liitetyt tiedot tai maksut tulee olla selkeästi erotettavissa sähköntoimitukseen liittyvistä maksuista eivätkä ne saa johtaa laskun epäselvyyteen sähköntoimituksen tai -jakelun osalta. Päätöksessä katsottiin myös, että laskuissa käytettiin vähittäismyynnissä tavanomaisemman kWh-muodon sijaan MWh-muotoa ja edellä mainitulla tavalla maksun kuvaukset jättivät epäselvyyksiä, mistä maksuissa on kyse. Energiavirasto katsoi näin ollen, että kokonaisuudessaan laskuja ei oltu esitetty selkeällä ja asiakkaille helposti ymmärrettävällä tavalla ja yritys oli menetellyt laskuerittelymääräyksen vastaisesti.

Päätöksessä katsottiin myös, että yhtiö ei ollut sähkömarkkinalain vaatimalla tavalla tarjonnut kuluttajille erilaisia maksutapoja, kun yrityksen sopimusehtojen perusteella "huonosti maksaviksi asiakkaiksi" luokitelleiden asiakkaiden maksutapa oli poikkeuksetta ennakkomaksaminen. Energiavirasto katsoi lisäksi, että edellä mainittu luokittelu huonosti maksaviin asiakkaisiin poikkeaa sähkönmyyntialalla yleisesti noudatetuista SME 2014 -sähkönmyyntiehdoista. Lisäksi SME 2014 -sähkönmyyntiehdot eivät sisällä ehtoa, jonka perusteella loppukäyttäjän maksutapa voisi muuttua sopimuksenteon jälkeen, ja maksutapa on keskeinen ehto myyntisopimuksissa. Yhtiö oli menetellyt Energiaviraston antaman ilmoitusmääräyksen vastaisesti, kun se ei ollut ilmoittanut näitä ehtoja Energiavirastolle.

Lisätiedot: lakimies Patrick Malén, puh 029 5050 126.


Päätös sähköasiakkaiden laskutuksesta